Lille Mormon (Papilio polytes) Common Mormon

Fælles Mormon (Papilio polytes) male