Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) Common brimstone

Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni)
Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni)
Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni)