Taffeland (Aythya ferina) Common Pochard

Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina) hun
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)