Pirol (Oriolus oriolus) Eurasian Golden-Oriole

Pirol (Oriolus oriolus)