Nilgås (Alopochen aegyptiaca) Egyptian goose

Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
Nilgås (Alopochen aegyptiaca)